. نقاط ضعف گچ   مقاوم نبودن در مقابل آب: لایه های سفید کاری در مقابل رطوبت طبله کرده و به صورت جدا از هم در دیوار ظاهر می شوند و پس ا...